Golfprint.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Neem onderstaande gegevens goed door voor de beste resultaten:

Meerkleurendruk:
Over het algemeen kunnen de producten in meerdere kleuren bedrukt worden. Voor elke drukgang worden opnieuw de volledige instel- en drukkosten berekend.

Instel-/Startkosten:
Dit is het instellen van de machine, maken filmcliché, kleur(en) mengen. Hierbij gaan we uit van een bruikbaar door uzelf aangeleverd digitaal bestand, Adobe Illustrator EPS, PDF of gevectoriseerd.

Herhalingsorders:
Deze kunnen uitsluitend als zodanig worden behandeld, wanneer er geen veranderingen zijn aan beeld of tekst en bij het verstrekken van de herhalingsorder de specificaties van de eerste opdracht juist worden vermeld op het orderformulier, inclusief het oorspronkelijke ordernummer, de bedrukkingplaats en kleur.
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

Beeldarchief:
Het door ons vervaardigde materiaal, zoals films en clichés, bewaren wij gedurende 2 kalenderjaren voor eventuele herhalings-opdrachten. Na het verstrijken van deze termijn dient u nieuw materiaal op te sturen.

Beeldrecht:
Alle door ons vervaardigde reprografische materialen, zoals films, clichés, werktekeningen en zetwerk blijven ons eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Het door de klant aangeleverde materiaal, zoals films, werktekeningen of elk ander lay-out materiaal wordt uitsluitend teruggezonden indien dit in de opdracht is vastgelegd.

Kleurbenadering:
Aan de hand van het door de klant aangeleverde materiaal worden door Golfprint de gewenste drukkleuren benaderd en bepaald met een kleurstaal, PMS kleurenwaaier of RAL kleur/nummer. Hiervan wordt een proefbestand gemaakt en eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. Volledige overeenstemming van kleuren kunnen wij niet garanderen en wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen.

Onvoorzien meerwerk:
Bij het uitvoeren van de opdrachten kunnen extra handelingen noodzakelijk zijn, zoals ontvetten, schoonmaken, verwijderen van de schutfolie, voorvlammen en aanbrengen van extra verpakkings-materiaal. Indien dit zich voordoet zullen wij deze handelingen - zonder voorafgaand overleg met de klant - voor diens rekening uitvoeren. Wij zullen hierbij steeds de voor de klant voordeligste werkwijze kiezen.

Materiaalsamenstelling:
Voor optimale zekerheid omtrent hechting vervaardigen wij standaard een drukmonster met de naar ons weten best hechtende inkten. Indien in het opdrachtformulier aangegeven kan dit eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd worden.
Door de grote verscheidenheid van de aangeboden materialen en kunststoffen en de veelal per serie wisselende basissamenstelling van deze materialen, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet krasvast hechten van de bedrukking.

Milieutoeslag:
Van ons wordt verlangd dat wij strenge maatregelen nemen in verband met het milieu. Dit houdt in dat wij plastic, karton en papier verpakkingsmateriaal, alsmede de gebruikte oplosmiddelen, inkt, blikken etc. gescheiden dienen af te voeren. Daarom berekenen wij een milieutoeslag van 3% per order met een maximum van 10 euro.

Uitvalpercentage:
Het bedrukken geschiedt geheel handmatig. In enkele gevallen kan een (zeer) klein uitvalpercentage voor komen. Wij zullen in zulke gevallen niet tot vergoeding van op deze wijze verloren artikelen c.q. goederen overgaan. Dit geldt uiteraard niet voor artikelen c.q. goederen welke door grove nalatigheid onzerzijds verloren zijn gegaan.

Reclameren:
Bij door u geconstateerde fouten aan de geleverde producten, dienen wij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dient uw reclamering binnen 5 dagen na aflevering van de goederen bij ons bekend te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen weer in ons bezit zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan en wij niet tot herstel van de gemaakte fout in staat zijn, kan tot vervanging of vergoeding van de goederen worden overgegaan.

Levering:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door te late levering; ook niet wanneer een te late levering het gevolg is van een eerder door ons gemaakte fout. Immateriële schade wordt nooit vergoed.

Verzekering:
De aan ons ter behandeling aangeboden artikelen c.q. goederen dienen door de klant zelf te worden verzekerd tegen verloren gaan door brand, diefstal, inbraak of anderszins.

Betaling:
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling van het factuurbedrag wordt deze vordering verhoogd met een rente van 1,5% per maand ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien wij per incasso van deze vordering kosten moeten maken, komen deze voor rekening van de klant, alsmede de gemaakte kosten van juridisch raadsman, deurwaarder of incassobureau, door ons belast met de vordering.

Algemeen:
Voor zover van toepassing en met uitzondering of aanvullen van het hierboven gestelde, geschieden alle leveringen overeenkomstig de voorwaarde voor de grafische industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Met het verschijnen van nieuwe druktarieven vervallen alle voorgaande uitgaven of prijsafspraken. Door de klant gestelde inkoopvoorwaarden zullen altijd ondergeschikt zijn aan onze voorwaarden.

Gevestigd in

Barendrecht